Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η πολιτική εμπιστευτικότητας αναφέρεται στις πρακτικές και τις πολιτικές της MailGR σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα της MailGR.

1.    Στα πλαίσια των ανωτέρω, η MailGR υπόσχεται και εγγυάται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με τον Πελάτη, δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος της ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της επίλυσης προβλημάτων  των παραπάνω υπηρεσιών, πληροφορίες που τυχόν έχει στη κατοχή της ή πληροφορίες που ο πελάτης διαβίβασε στην MailGR, σχετικά με την οργάνωση, τους πελάτες,  τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα πνευματικά ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα του Πελάτη.

2.    Η MailGR εφαρμόζει όλες τις ορθές πρακτικές για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών των πελατών σε όλα τα συστήματά της. Στον χώρο που είναι εγκατεστημένα τα συστήματα έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες-διαχειριστές.

3.    Το προσωπικό της MailGR δεν έχει πρόσβαση στα Email των Πελατών τα οποία αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα. Στην περίπτωση όμως που για οποιονδήποτε λόγο, τμήμα ή ολόκληρο το περιεχόμενο γίνει αντιληπτό ή γνωστό σε κάποιον από τους διαχειριστές των συστημάτων, αυτό δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

4.    Εξαίρεση στην ως άνω ρήτρα εμπιστευτικότητας μπορεί να αποτελέσει μόνο η περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε στοιχείο ή πληροφορία, ως ανωτέρω κοινοποιηθεί προς τρίτους μετά από έγγραφη συναίνεση του Πελάτη ή τα δεδομένα ζητηθούν από Ελληνικό Δικαστήριο στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε.

5.    Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να μην αποθηκεύει στα συστήματα της MailGR, πληροφορίες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν παράνομες, ή να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να μη διακινεί παράνομο υλικό σε οποιαδήποτε μορφή μέσω των συστημάτων μας, καθώς και να μη προβαίνει σε καμία ενέργεια τύπου “Spamming” (ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία).

6.    Για να προστατεύσετε το λογαριασμό σας, πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό σας (password) ασφαλή. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συστήνουμε την αλλαγή του κωδικού σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

7.    Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας όλα τα δεδομένα του πελάτη θα διαγραφούν από τους Servers της MailGR, από την ημέρα που ο πελάτης γραπτώς το ζητήσει.